زبان آموزان

علمي، آموزشي، اجتماعي، ورزشي

طرح درس سالانه سوم راهنمايي

طرح درس سالانه ي زبان انگليسي سوم راهنمايي

   ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات

 
مهر 1 1و2 مرور 312

 آشنايي با دانش‌آموزان – مروري بر مطالب سال دوم
جلسه2:حل تمرينات – پرسش از كلمات آموخته شده سال دوم كتاب – تخته سياه و گچ وسايل موجود در كلاس – چارت دانش‌آموزان دفتر تمرين داشته و تمرينات را در خانه قبلاً با مداد حل مي كنند.
 
مهر 2 1و2 1 4تا8 حل تمرينات دوره‌اي از كتاب دوم راهنمايي تدريس درس اول مكالمه الگوهاي A,B آشنايي با مالكيت – تكرار (لغات جديد) كتاب – تخته سياه و گچ – وسايل موجود – چارت – نوار كاست گروه بندی دانش آموزان 
مهر 3 1و2 1 8تا11 پرسش از مكالمه و الگوها بصورت مكالمه دو نفره و روخواني حل تمرينات جايگزيني - حل تمرينات – و پرسش لغات جديد – اشنایی با صفت كتاب – تحته سياه و گچ 
چارت – دفتر تمرين نوشتن10جمله با صفت ومالکیت توسط دانش آموزان سفارش به دیکته
مهر 4
 
  1و2 1 12تا14 تدريس قسمت خواندن (Reading) و حل اوليه تمرينات - ديكته از الگوها و خواندن (Pattern-Reading) – تدريس صداي / əυ/ نوار كاست – كتاب – چارت – تخته سياه و گچ- دفتر تمرين  
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
 
آبان 1 1و2 2 14تا17 پرسش لغات جديد درس – توضيح نكات گرامري(دستور) درس 
-تدريس درس دوم – مكالمه و الگوها توضيح نكاتي در مورد ضمايرمفعولي و قيدهاي تكرار نوار كاست – كتاب – چارت – تخته و گچ از دانش‌آموز چند سوال پرسيده مي‌شود كه از يادگيري درس اول اطمينان حاصل شود. 
آبان 2 1و2 2 17تا20 پرسش مكالمه و الگوهاي درس دوم بصورت دو نفره و روخواني – حل تمرينات جايگزيني حل تمرينات توسط دانش‌آموزان با توضيحات معلم – توضيح در مورد نامه نگاري انگليسي كتاب – چارت 
دفتر تمرين پرسش گروهی سفارش به دیکته
 نوشتن نامه ای کوتاه
آبان 3 1و2 2 20تا22 تدريس Reading و تلفظ صداي /I/ و صداي /aI/
ديكته از مكالمه و الگوها و خواندن درس دوم – تكرار لغات جديد درس نوار كاست – چارت 
گچ و تخته سياه – وسايل موجود در كلاس سفارش با امتحان
آبان 4 1و2 1و2 23 برگزاري امتحان كتبي شماره 1 از درسهاي اول و دوم رفع اشكال در مورد سوالات امتحاني – تدريس مكالمه درس 3 برگه چاپ شده سوالات
كتاب – تخته و گچ سوالات امتحان تصحيح شوند و رفع شكال مي‌شود.
 
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
 آذر 1 1و2 3 24تا26 پرسش مكالمه – تدريس الگوها و توضيحاتي در مورد How many – How much
جلسه2:حل نمونه ای از تمرينات كتاب – چارت – تخته و گچ وسايل موجود بچه‌ها – نوار كاست – پارچ آب و لیوان
كتاب – چارت – تخته و گچ پرسش گروهی توسط سرگروه
آذر 2 1و2 3 27تا29 حل ادامه تمرينات – تدريس Reading و تلفظ صداي /C/ و /K/ و /S/
جلسه2:تكرار كلمات جديد – با تكرار توسط بچه‌ها – پرسش و روخواني Reading كتاب – نوار كاست – چارت كتاب – نوار كاست – چارت تدريس صداي C در كلمات مختلف كه صداي K يا S دارند سفارش به دیکته 
 آذر 3 1و2 3 و4 30تا31 ديكته از درس سوم – تدريس مكالمه درس 4
جلسه2:پرسش از مكالمه درس چهارم – تدريس الگوها و مقايسه زمان حال و گذشته كتاب- تخته سياه و گچ
نوار كاست – وسايل موجود در كلاس جملاتي روي تخته بصورت زمان حال و گذشته نوشته شود تا دانش‌آموزان تغييرات را ببينند 
آذر 4 1و2 4 32تا34 روخواني الگوها – حل تمرينات جايگزيني – سوالي كردن و پاسخ كوتاه و كامل با Did
جلسه2:تدريس Reading و تلفظ‌هاي /ed/ - منفي كردن با didn't كتاب – تخته و گچ – چارت 
 دفتر تمرينات
 توضيحاتي در مورد افعال با قاعده
  سفارش به امتحان
 ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
دی 1 1و2 3و4 35تا38 امتحان از درس 3 و 4- 
 جلسه2:توضيحاتي در مورد سوالي – منفي با Didحل تمرينات دوره‌اي – توضيح تمرينات دوره‌اي برگه چاپ شده سوالات
 كتاب – تخته و گچ دفتر تمرينات توضيحاتي در مورد افعال با قاعده معرفی دانش آموزان ممتاز- تلاشگر- کم کار
دی 2 1و2 ت دوره ای 5 39تا42 حل ادامه تمرينات دوره‌اي – تدريس مكالمه درس 5
جلسه2:پرسش از مكالمه بصورت دو نفره – تدريس الگوها – تدريس افعال بي قاعده و مقايسه با افعال با قاعده
  دفتر تمرينات كتاب – نوار كاست – چارت و تخته سياه و گچ
 نوار كاست – كتاب چارت و تخته سياه و گچ افعال بي قاعده توسط بچه‌ها حفظ شوند. 
 
سفارش به شروع امتحانات
دی 3 1و2 امتحانات ترم اول  
دی 4 1و2
  امتحانات ترم اول  
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
بهمن 1 1و2 5 43تا46 رفع اشكال در مورد اشكالات ترم اول – حل تمرينات پرسش از افعال بي قاعده حل ادامه تمرينات – تدريس Reading و تلفظ صداي /aυ/. توضيحاتي در مورد سوالي و منفي با did و تغييرات افعال بي قاعده كتاب-چارت- نواركاست و گچ و تخته چند جمله روي تخته نوشته شود و زمان گذشته و حال مقايسه شود 
بهمن 2 1و2 5 45تا49 پرسش از Reading – و نوشتن چند جمله سوالي و منفي روي تخته و توضيح آنها ،ديكته از درس 5 تدريس درس ششم مكالمه و الگوها – توضيح در مورد گذشته استمراري و مقايسه با حال استمراري كتاب – چارت – تخته و گچ نوار كاست – ضبط صوت – كتاب – دانش آموزان 10 جمله در مورد گذشته استمراری و حال استمراری در منزل بنویسند
بهمن 3 1و2 6 50تا52 پرسش از درس 6- حل تمرينات – تدريس صداي /Iə/ و /e/تدريس Reading – توضيح و مقايسه گذشته استمراري با حال استمراري و مقايسه با حال استمراري كتاب- تخته و گچ- دفتر تمرينات كتاب- نوار كاست – گچ و تخته سفارش به دیکته درس6
بهمن 4 1و2 6 7 53تا54
 55و56 ديكته از درس 6- تدريس مكالمه و الگوها درس 7- توضيح should – may – canپرسش از مكالمه والگوهاي درس 7- حل تمرينات سوالي و منفي با should – may – can كتاب – نوار كاست – گچ و تخته 
كتاب – تخته و گچ – دفتر تمرينات بچه‌ها نوشتن جملاتی با افعال کمکی که تا کنون یاد گرفته اند در منزل
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
اسفند 1 1و2 7 53تا
57 تدريس Reading – تدريس صداي / dЗ / و صداي /g/ - تكرار كلمات جديد ديكته از درس 7- و توضيح در مورد سوالي پاسخ كوتاه و كامل و منفي كردن با should – may – can كتاب – نواركاست – گچ و تخته سفارش به دیکته درس7
 
سفارش به امتحان 
اسفند 2 1و2 8  
 
59 امتحان از دروس 5-6-7
تدريس مكالمه درس 8- رفع اشكال در مورد امتحان (سوالات امتحاني )
كتاب – نوار كاست – گچ و تخته  
اسفند 3 1و2 8 59تا
60 پرسش مكالمه به صورت دو نفره – تدريس الگوها
جلسه2: جمله سازی در کلاس
توضيح در مورد روشهاي ساختن قيد از صفت كتاب – نوار كاست – گچ و تخته 
 
كتاب – تخته و گچ – پرسش گروهی توسط سرگروه با نظارت دبیر
اسفند 4 1و2 61تا63 حل تمرينات – توضيح در مورد تمرينات 
ادامه حل تمرينات كتاب – تخته و گچ – دفتر تمرينات از دانش‌آموزي خواسته شود در تعطيلات كلمات مهم درس‌ها را خوب بخوانند 
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
فروردین 1 1و2 تعطیلات نوروز  
فروردین 2 1و2 تعطیلات نوروز  
فروردین 3 1و2 8 64و65 پرسش كلمات درس‌ها يادآوري درس‌هاي قبلي 
تدريس صداي /U/ تدريس Reading – تكرار كلمات درس – يادآوري قيد و صفت نواركاست – كتاب – تخته و گچ  
فروردین 4 1و2 8- 9 66
67 ديكته از درس 8- تـــدريس مكالمه درس 9- توضيح زمان آينده 
پرسش از مكالمه درس 9-تدريس الگوها و توضيح زمان آينده ساده (سوالي – منفي پاسخ كوتاه) نواركاست – كتاب – تخته و گچ
نواركاست – كتاب – تخته و گچ سفارش به امتحان ميان ترم. 
ماه هفته جلسه درس صفحه موضوع واهداف مهم رسانه و وسایل مورد نیاز ملاحظات 
  اردیبهشت 1
  1و 2 9 67تا
70 حل تمرينات – توضيح تمرينات – تدريس تلفظ صداي / ə/ پرسش لغات درس
تدريس Reading و يادآوري زمان آينده – حل نمونه ای از تمرینات دورهای كتاب – تخته – گچ – دفتر تمرين 
 
نوار كاست – كتاب – تخته و گچ  
 
سفارش به امتحان میان ترم
 اردیبهشت 2 1و 2 73تا
77 دوره ای3 امتحان میان ترم
  جلسه2:
–رفع اشکال امتحان میان ترم 
بازخوردنمره امتحانی به اولیا
 برگه چاپ شده سوالات
  
 تخته و گچ - استفاده از نمازخانه مدرسه صحبت با اولیا در مورد نمرات فرزندانشان-تشویق دانش آموزان زرنگ درحضور اولیا
 
اردیبهشت 3 1و2  
1تا9 ديكته از درس 9- حل ادامه تمرينات دوره‌اي 
جلسه2:
امتحان قرائت ترم 2
  دفتر دیکته- تخته – گچ کتاب 
--------------- سفارش به امتحان قرائت در جلسه2
 
اردیبهشت 4 1و2 امتحانات ترم دوم  
 موفقیت همه ی همکاران محترم ودانش آموزان عزیز آرزوی قلبی من است .  
منتظر نظرات سازنده همه همکاران و دانش آموزان هستم .


+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:59 PM  توسط Takht dar  |